Co je Daseinsanalýza

Daseinsanalýza je fenomenologicky laděný směr, vycházající z existenciální filozofie Martina Heideggera. Orientuje sa na vnitřní zážitkový svět jedince, vychází z faktu člověka „ bytí ve světě “. Chce být cestou k pochopení lidské existence – pomoci klientovi pochopit a uskutečnovat jeho existenci. Význam člověka není v tom, čím byl v minulosti, nýbrž v tom, čím je nyní. Zdůrazňuje se jedinečnost a neopakovatelnost osobnosti klienta a individuálnost přístupu k němu. Vztah s terapeutem nabízí jako jedinečné „setkání “. Klient má poznat své možnosti a jednat na jejich základě, nalézt a stát se sám sebou. Není cílem, aby se člověk přizpůsobil, ale aby „naplnil své bytí “. Terapie ho má přivést k poznání a plnému využívaní vlastních možností.

Daseinsanalýza svým fenomenologickým zaměřením staví na zachování původních a přirozených lidských skutečností, zkušeností a hodnot. Podněcuje k obnově lidské svobody a odpovědnosti. V intencích požadavku fenomenologické filosofie návratu k věcem samým, nechává lidské věci tak, jak jsou, jak byly popsány a vyřčeny pacientem. Neredukuje je, nepoužívá žádných předem daných teoretických konstruktů, vychází z věci samé a z jejích souvislostí. Klíčem ke všem souvislostem a významovému porozumění je pacient sám. Člověk je tím, kdo rozumí bytí, světu i sobě, což je rozhodující myšlenka, kterou daseinsanalýza rozvíjí v psychoterapii.

Vedle pacientových přání a cílů definovaných během sezení, je v pozadí terapeutického procesu vždy pacientovo sebe-vědomí a možnost být sám sebou. Svobodně, tvořivě a odpovědně se začlenit do lidské společnosti, v níž může svým jedinečným způsobem být a nově čelit situacím, v nichž se ocitá. Užití daseinsanalýzy je široké, od prvotního užití při léčbě schizofrenie je v našich podmínkách nejvíce zkušeností s léčbou poruch neurotických a psychosomatických. Také v rozvoji osobnosti člověka a jeho možností, schopnosti se v sobě lépe orientovat a rozumět tak lépe sobě, druhým i světu.