Eugen Fink – Bytí, pravda, svět

Oikomena 1996, přeložil Jakub Čapek.   Vztah člověka k vědě a filosofii Člověk není jakožto člověk již zasazen do vědy. Věda je určitá dějinně uskutečněná možnost člověka evropského. Člověk nem usí existovat v prostoru vědy. Vita activa, vita contemplativa. Všichni lidé od přirozenosti touží po poznání. Arist. Věci o sobě a věci pro nás. K lidskému filosofování patří patrně vždysžírající neklid propastných pochyb...

Max Scheler – Můj filosofický pohled na svět

  Vydal Vyšehrad 2003. Úvodní studii napsal Ivan Hodovský, má 106 stran. Patří k nejvýznamnější myslitelům 20. století. Aplikoval fenomenologii na etiku. Oproti tendencím etiku formalizovat a racionalizovat, zdůrazňuje obsah hodnot a jejich neuvěřitelnou schopnost přežívat v proměnách času. Ústředním tématem jeho etiky jsou city, které též podrobuje fenomenologické analýze. Česky vyšel v r. 1919 esej Na obranu lítosti, 1937 Filosofický světový...

Hagioterapie v praxi

Hagioterapie je forma skupinové existenciální psychoterapie, která je otevřená tvořivé tématizaci spirituality a transcendentna. Pracuje s předpokladem, že příběhy Bible a příběhy lidského života se vzájemně interpretují a zrcadlí. Samotný termín hagioterapie je slovo složené ze 2 řeckých slov: hagios = čistý, svatý, posvátný a therapie = péče, léčba. Hagioterapie se nesnaží o teologický výklad Bible, ale pracuje s obsahy psychickými, s tzv. existenciály, které jsou...

Spiritualita nebo religiozita

Spiritualita je v současné době často zmiňované téma, které je na pomezí teologie, filosofie a kulturní historie. Pojem „spiritualita“ pochází z latinského „spiritualis“ ( = duchovní), odvozeného od „spiritus“ (dech, nebo duch). Dech je pokládán za projev, ba i princip života. Co dýchá, je živé. V tomto smyslu by „spirituální“ bylo vše živé, tedy vše, co podle filosofické tradice má zdroj pohybu (změn)...

Co je Daseinsanalýza

Daseinsanalýza je fenomenologicky laděný směr, vycházající z existenciální filozofie Martina Heideggera. Orientuje sa na vnitřní zážitkový svět jedince, vychází z faktu člověka „ bytí ve světě “. Chce být cestou k pochopení lidské existence – pomoci klientovi pochopit a uskutečnovat jeho existenci. Význam člověka není v tom, čím byl v minulosti, nýbrž v tom, čím je nyní. Zdůrazňuje se jedinečnost a neopakovatelnost osobnosti klienta...